แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการด้าน ICT ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่
รหัส
โรงเรียน
สถานะ
1 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) กรอกแบบสำรวจ
2 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) กรอกแบบสำรวจ
3 36030005 บ้านท่าแตง กรอกแบบสำรวจ
4 36030006 บ้านเดื่อ กรอกแบบสำรวจ
5 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล กรอกแบบสำรวจ
6 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง กรอกแบบสำรวจ
7 36030011 บ้านหลุบงิ้ว กรอกแบบสำรวจ
8 36030015 บ้านโนนคร้อ กรอกแบบสำรวจ
9 36030016 บ้านใหม่นาดี กรอกแบบสำรวจ
10 36030018 บ้านนา กรอกแบบสำรวจ
11 36030019 บ้านหนองลูกช้าง กรอกแบบสำรวจ
12 36030028 บ้านส้มป่อย กรอกแบบสำรวจ
13 36030029 บ้านโนนเชือก กรอกแบบสำรวจ
14 36030030 บ้านหนองม่วง กรอกแบบสำรวจ
15 36030031 บ้านห้วยบง กรอกแบบสำรวจ
16 36030033 บ้านหนองโดน กรอกแบบสำรวจ
17 36030034 บ้านยางเครือ กรอกแบบสำรวจ
18 36030035 บ้านร้านหญ้า กรอกแบบสำรวจ
19 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) กรอกแบบสำรวจ
20 36030037 บ้านโนนฝาย กรอกแบบสำรวจ
21 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) กรอกแบบสำรวจ
22 36030042 บ้านหนองโสน กรอกแบบสำรวจ
23 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี กรอกแบบสำรวจ
24 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น กรอกแบบสำรวจ
25 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ กรอกแบบสำรวจ
26 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) กรอกแบบสำรวจ
27 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม กรอกแบบสำรวจ
28 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) กรอกแบบสำรวจ
29 36030051 บ้านเกาะมะนาว กรอกแบบสำรวจ
30 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร กรอกแบบสำรวจ
31 36030058 ปากจาบวิทยา กรอกแบบสำรวจ
32 36030059 บ้านโคกสะอาด กรอกแบบสำรวจ
33 36030061 บ้านโปร่งมีชัย กรอกแบบสำรวจ
34 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) กรอกแบบสำรวจ
35 36030065 บ้านหนองตะไก้ กรอกแบบสำรวจ
36 36030066 ชุมชนชวนวิทยา กรอกแบบสำรวจ
37 36030072 บ้านตาล กรอกแบบสำรวจ
38 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) กรอกแบบสำรวจ
39 36030077 บ้านกลอยสามัคคี กรอกแบบสำรวจ
40 36030078 หนองกกสามัคคี กรอกแบบสำรวจ
41 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) กรอกแบบสำรวจ
42 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) กรอกแบบสำรวจ
43 36030081 บ้านหนองผักแว่น กรอกแบบสำรวจ
44 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา กรอกแบบสำรวจ
45 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง กรอกแบบสำรวจ
46 36030084 หัวสระวิทยา กรอกแบบสำรวจ
47 36030087 บ้านหนองดง กรอกแบบสำรวจ
48 36030088 หนองประดู่วิทยา กรอกแบบสำรวจ
49 36030090 บ้านละหานค่าย กรอกแบบสำรวจ
50 36030091 บ้านตะลอมไผ่ กรอกแบบสำรวจ
51 36030092 บ้านหนองจาน กรอกแบบสำรวจ
52 36030095 โป่งขุนเพชร กรอกแบบสำรวจ
53 36030096 บ้านดอนกอก กรอกแบบสำรวจ
54 36030098 บ้านวังตะเฆ่ กรอกแบบสำรวจ
55 36030099 บ้านวังกะทะ กรอกแบบสำรวจ
56 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม กรอกแบบสำรวจ
57 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง กรอกแบบสำรวจ
58 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) กรอกแบบสำรวจ
59 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว กรอกแบบสำรวจ
60 36030112 บ้านหัวหนอง กรอกแบบสำรวจ
61 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว กรอกแบบสำรวจ
62 36030114 บ้านหนองโจด กรอกแบบสำรวจ
63 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ กรอกแบบสำรวจ
64 36030116 บ้านหนองกองแก้ว กรอกแบบสำรวจ
65 36030117 บ้านห้วยยางดี กรอกแบบสำรวจ
66 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ กรอกแบบสำรวจ
67 36030122 บ้านน้ำลาด กรอกแบบสำรวจ
68 36030124 บ้านวังตาท้าว กรอกแบบสำรวจ
69 36030128 หินฝนวิทยาคม กรอกแบบสำรวจ
70 36030131 บ้านวังอ้ายคง กรอกแบบสำรวจ
71 36030132 วังใหม่พัฒนา กรอกแบบสำรวจ
72 36030135 บ้านไร่พัฒนา กรอกแบบสำรวจ
73 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห กรอกแบบสำรวจ
74 36030138 บ้านโนนสำราญ กรอกแบบสำรวจ
75 36030139 บ้านโนนสวรรค์ กรอกแบบสำรวจ
76 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ กรอกแบบสำรวจ
77 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน กรอกแบบสำรวจ
78 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา กรอกแบบสำรวจ
79 36030150 บ้านวังมน กรอกแบบสำรวจ
80 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก กรอกแบบสำรวจ
81 36030155 บ้านซับหมี กรอกแบบสำรวจ
82 36030161 บ้านดงลาน กรอกแบบสำรวจ
83 36030162 บ้านช่องสำราญ กรอกแบบสำรวจ
84 36030165 บ้านประดู่งาม กรอกแบบสำรวจ
85 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว กรอกแบบสำรวจ
86 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม กรอกแบบสำรวจ
87 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ กรอกแบบสำรวจ
88 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล กรอกแบบสำรวจ
89 36030178 บ้านโกรกกุลา กรอกแบบสำรวจ
90 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา กรอกแบบสำรวจ
91 36030182 รังงามวิทยา กรอกแบบสำรวจ
92 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) กรอกแบบสำรวจ
93 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม กรอกแบบสำรวจ
94 36030193 บ้านบุฉนวน กรอกแบบสำรวจ
95 36030194 บ้านโนนสะอาด กรอกแบบสำรวจ
96 36030198 บ้านหนองนกเขียน กรอกแบบสำรวจ
97 36030202 บ้านท่ากูบ กรอกแบบสำรวจ
98 36030204 บ้านวังขอนสัก กรอกแบบสำรวจ
99 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) กรอกแล้ว [2018-05-11 21:13:06 ]
100 36030004 บ้านร่วมมิตร กรอกแล้ว [2018-05-15 11:41:20 ]
101 36030007 บ้านสำโรงโคก กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:57 ]
102 36030010 บ้านสำโรงทุ่ง กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:15 ]
103 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:04 ]
104 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:01 ]
105 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล กรอกแล้ว [2018-02-07 09:48:52 ]
106 36030020 บ้านงิ้ว กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:53 ]
107 36030021 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) กรอกแล้ว [2018-02-12 11:44:33 ]
108 36030022 บ้านห้วยยาง กรอกแล้ว [2018-02-22 13:48:08 ]
109 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก กรอกแล้ว [2018-02-21 15:41:41 ]
110 36030024 บ้านดอนละนาม กรอกแล้ว [2018-02-22 09:43:19 ]
111 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) กรอกแล้ว [2018-02-21 11:52:01 ]
112 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี กรอกแล้ว [2018-02-21 13:24:36 ]
113 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:47 ]
114 36030032 บ้านห้วย กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:59 ]
115 36030040 บ้านหนองลุมพุก กรอกแล้ว [2018-02-07 11:44:44 ]
116 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก กรอกแล้ว [2018-02-06 19:26:59 ]
117 36030043 บ้านทามจาน กรอกแล้ว [2018-02-07 09:50:38 ]
118 36030052 จอมแก้ววิทยา กรอกแล้ว [2018-02-14 10:50:00 ]
119 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย กรอกแล้ว [2018-02-13 09:13:03 ]
120 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:10 ]
121 36030056 บ้านซับยาง กรอกแล้ว [2018-02-12 12:41:42 ]
122 36030057 บ้านหนองตะครอง กรอกแล้ว [2018-02-13 09:17:29 ]
123 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:03 ]
124 36030062 บ้านกุดตาลาด กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:02 ]
125 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:42 ]
126 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ กรอกแล้ว [2018-02-08 09:54:10 ]
127 36030068 หินตั้งพิทยากร กรอกแล้ว [2018-02-07 23:38:19 ]
128 36030069 บ้านห้วยทราย กรอกแล้ว [2018-02-08 09:24:39 ]
129 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) กรอกแล้ว [2018-02-14 09:11:45 ]
130 36030073 วังกะอาม กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:36 ]
131 36030075 บ้านหนองอีหล่อ กรอกแล้ว [2018-02-12 14:39:47 ]
132 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ กรอกแล้ว [2018-02-07 12:27:00 ]
133 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) กรอกแล้ว [2018-02-08 16:13:51 ]
134 36030089 บ้านโคกแสว กรอกแล้ว [2018-02-12 16:32:57 ]
135 36030093 บ้านโคกสะอาด กรอกแล้ว [2018-02-26 16:58:15 ]
136 36030100 บ้านหัวสะพาน กรอกแล้ว [2018-02-08 12:45:01 ]
137 36030101 บ้านวังอ้ายจีด กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:54 ]
138 36030102 บ้านสำนักตูมกา กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:56 ]
139 36030103 บ้านท่าโป่ง กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:04 ]
140 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน กรอกแล้ว [2018-02-08 10:33:00 ]
141 36030107 บ้านท่าศิลา กรอกแล้ว [2018-02-09 18:31:01 ]
142 36030108 บ้านหนองตานา กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:35 ]
143 36030109 บ้านโสกปลาดุก กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:07 ]
144 36030118 บ้านห้วยไฮ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:44 ]
145 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ กรอกแล้ว [2018-02-08 19:09:47 ]
146 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ กรอกแล้ว [2018-05-12 02:48:52 ]
147 36030120 บ้านใหม่สามัคคี กรอกแล้ว [2018-02-07 11:19:07 ]
148 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:58 ]
149 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:33 ]
150 36030126 บ้านหัวสะพาน กรอกแล้ว [2018-02-09 09:01:13 ]
151 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:06 ]
152 36030129 บ้านโคกสะอาด กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:34 ]
153 36030130 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) กรอกแล้ว [2018-02-06 21:04:32 ]
154 36030133 บ้านวังตาเทพ กรอกแล้ว [2018-02-07 15:57:55 ]
155 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:46 ]
156 36030137 บ้านหนองใหญ่ กรอกแล้ว [2018-02-07 13:01:38 ]
157 36030142 บ้านสะพานหิน กรอกแล้ว [2018-02-09 15:50:42 ]
158 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา กรอกแล้ว [2018-02-06 13:10:11 ]
159 36030145 บ้านสะพานยาว กรอกแล้ว [2018-02-07 12:56:33 ]
160 36030146 บ้านศิลาทอง กรอกแล้ว [2018-02-09 09:01:23 ]
161 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา กรอกแล้ว [2018-02-07 10:55:34 ]
162 36030148 บ้านไทรงาม กรอกแล้ว [2018-02-07 08:46:40 ]
163 36030149 ซับมงคลวิทยา กรอกแล้ว [2018-02-07 08:59:45 ]
164 36030151 ซับถาวรพัฒนา กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:48 ]
165 36030152 บ้านโคกไค กรอกแล้ว [2018-02-09 10:14:13 ]
166 36030157 บ้านห้วยเกตุ กรอกแล้ว [2018-02-06 19:57:07 ]
167 36030158 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี กรอกแล้ว [2018-02-08 13:19:56 ]
168 36030159 อนุบาลเทพสถิต กรอกแล้ว [2018-02-06 19:28:45 ]
169 36030163 บ้านซับไทร กรอกแล้ว [2018-02-07 16:16:20 ]
170 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง กรอกแล้ว [2018-02-08 13:18:11 ]
171 36030167 บ้านหนองจะบก กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:43 ]
172 36030170 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:12 ]
173 36030171 บ้านวังคมคาย กรอกแล้ว [2018-02-06 20:00:43 ]
174 36030174 บ้านหนองดินดำ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:52 ]
175 36030175 บ้านขี้เหล็ก กรอกแล้ว [2018-02-06 17:34:28 ]
176 36030176 บ้านหนองขาม กรอกแล้ว [2018-02-07 06:30:30 ]
177 36030177 บ้านหนองแขม กรอกแล้ว [2018-02-09 15:25:54 ]
178 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร กรอกแล้ว [2018-02-09 08:35:27 ]
179 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี กรอกแล้ว [2018-02-12 15:40:30 ]
180 36030183 บ้านหนองตอ กรอกแล้ว [2018-02-06 13:09:51 ]
181 36030184 ดอนเปล้าศึกษา กรอกแล้ว [2018-02-07 13:00:41 ]
182 36030185 บ้านโสกคร้อ กรอกแล้ว [2018-02-12 15:51:00 ]
183 36030186 บ้านหนองผักชี กรอกแล้ว [2018-02-13 14:03:03 ]
184 36030187 บ้านบะเสียว กรอกแล้ว [2018-04-02 12:23:14 ]
185 36030191 บ้านซับเจริญสุข กรอกแล้ว [2018-02-27 10:15:52 ]
186 36030192 บ้านวังพง กรอกแล้ว [2018-02-07 06:35:31 ]
187 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา กรอกแล้ว [2018-02-28 10:26:43 ]
188 36030197 บ้านเขื่อนลั่น กรอกแล้ว [2018-02-06 17:47:51 ]
189 36030199 บ้านซับใหม่ กรอกแล้ว [2018-02-07 14:17:57 ]
190 36030200 บ้านวังกุง กรอกแล้ว [2018-03-12 10:00:46 ]
191 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:08 ]
192 36030203 บ้านโป่งเกต กรอกแล้ว [2018-04-20 09:26:15 ]
193 36030205 บ้านท่าชวน กรอกแล้ว [2018-02-09 09:00:10 ]