กำหนดจุดคอนเฟอเรนส์เครือข่ายโรงเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3

 1. เครือข่ายบ้านตาล-หัวทะเล  > ร.ร.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
 2. เครือข่ายไทรทอง  > ร.ร.บ้านท่าโป่ง
 3. เครือข่ายเพชรเริงรมย์  > ร.ร.โคกเพชรวิทยาคาร
 4. เครือข่ายหนองฉิม-รังงาม  >ร.ร.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
 5. เครือข่ายบึงชวน > ร.ร.ชุมชนชวนวิทยา
 6. เครือข่ายหนองบัวระเหว > ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
 7. เครือข่ายวะตะแบก > ร.ร.อนุบาลเทพสถิต
 8. เครือข่ายนายางกลัก > ร.ร.บ้านวังตาท้าว
 9. เครือข่ายตาเนิน-กะฮาด > ร.ร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร
 10. เครือข่ายจัตุรัส-หนองบัวใหญ่ > ร.ร.จัตุรัสวิทยานุกูล
 11. เครือข่ายตำบลบ้านเพชร > ร.ร.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)  , ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฏร์อุปถัมภ์)
 12. เครือข่ายกุดน้ำใส-หนองบัวโคก > ร.ร.บ้านตลาด (คำนายครุราษฏร์รังสรรค์)
 13. เครือข่ายลุ่มบึงละหาน > ร.ร.บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
 14. เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว > ร.ร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว
 15. เครือข่ายทุ่งกระเจียว > ร.ร.บ้านไร่พัฒนา
 16. เครือข่ายโป่งนก > ร.ร.ซับมงคลวิทยา
 17. เครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน  >
 18. เครือข่ายส้มป่อย-บัวบาน >
 19. เครือข่ายซับใหญ่ >